Sudarshana sahasranamam download

Sudarshana sahasranamam

17 Feb - 29 min - Uploaded by Shangu Chakra Gadha Padmam Sudarshana) Prakara Seva @ My Home Thirumaligai (Sanctum) on " Sudharshana. 17 Feb - 36 sec - Uploaded by Geethanjali - Music and Chants Sri Sudarshana Lakshmi Sahasranamam Sudarshana is a powerful and popular weapon of. 31 Jan - 38 min - Uploaded by Mantra Trance Thousand Powerful Names of Sudarshana Chakra - Spoken by Lord Shiva to Mother Sri.

śrīsudarśanasahasranāmastotram ॥ śrī gaṇeśāya namaḥ ॥ śrīsudarśana parabrahmaṇe namaḥ ॥ atha śrīsudarśana sahasranāma stotram ॥ kailāsaśikhare. shrIsudarshanasahasranAmastotram || shrI gaNeshAya namaH || shrIsudarshana parabrahmaNe namaH || atha shrIsudarshana sahasranAma stotram. shrIsudarshanasahasranAmastotram ||} shrI gaNeshAya namaH || shrI sudarshana parabrahmaNe namaH || atha shrI sudarshana sahasranAma stotram ||.

2. Sudarshana Sahasrnamam From Ahirbudhniya Samhita. 3. Mahalakshmi Mantra. 4. Mahalakshmi Gayathri. 5. Mahalakshmi Sahasranamam. 6. Sri Suktam . Most famous Mantra of Sudarshana is Sudharnana Ashtakam by Swami is the Sudashana Sahasranama( Names) of Sudarshana. Sri Sudarshana at Sri Ranaganatha Temple, Pamona, NY. SLOKAM 4 .. the Mahabharata, Vishnu Sahasranamam, Padma Samhita and Ahir- budhnya. 18 Feb - 35 sec Buy this Audio CD at:therefugedfw.com sahasra-namam-p.